Како дел од уметничката секција, на 5. април 2018 година наставничките Валентина Петрушевска-Благоевска и Илбере Арифи организираа Велигденска работилница. Цели на активноста беа:

 • поттикнување на меѓусебна успешна групна и тандемска соработка,
 • поддржување на позитивна социо-емоционална клима во групата,
 • оспособување на учениците за конструктивно меѓусебно договарање,
 • охрабрување на учениците за невербално комуницирање во двојазично опкружување,
 • зајакнување на самодовербата кај учениците,
 • поттикнување на детската оригиналност, креативност,
 • развивање на одговорен и активен однос кон групните задачи итн.
 • Стекнување на знаења, вештини и способности за планирање, организирање, реализирање и вреднување на воннаставните воспитно – образовни активности.
 • Социјализација на учениците од различни етникуми, мегусебна толеранција, негување на чувство за припадност едни покрај други;
 • Учениците да се запознаат со празникот Велигден;
 • Да ги вежбаат моторичките вештини преку декорирање на велигденски јајца.

“Учениците треба да обојат варени јајца и да ги украсат по нивна желба. Самостојно работат, украсуваат со веќе подготвени украси. На крајот на часот ги разгледуваме украсените јајца и избираме најинтересно велигденско јајце.“ тандемот наставнички