На 10. мај 2018 година наставничките Снежана Поп-Стефанија и Теута Бедиу ја реализираа активноста „Виножито“ како дел од месечната тема Пролетта во мојот крај во рамки на еко секцијата.  За време на активноста беа применети повеќе видови на техники и игри коишто влијаеа врз поттикнувањето и одржувањето на позитивното емоционално опкружување во групата.