На 01.04.2021 е реализирана втората обука од Модул Б за студентите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски, Скопје. Обуката ја спроведе проф. д-р Елена Ачковска-Лешковска на тема: Создавање и негување безбедна училишна клима, која овозможи дискусија за разновидни интеркултурни елементи во воспитно-образовниот процес.