На 2-ри март 2018 година наставниците Спасиче Николоска и Исниша Салиоски ја реализираа воннаставната активност како дел од програмската секција “Мали конструктори”. За време на активноста, учениците изработија различни модели на мостови од рециклирани материјали.