На 3-ти и 10-ти ноември, 2017 наставничките Сузана Спахиу и Маја Трајкоска ги реализираа интеркултурните активности во ракми на еко-секцијата со учениците од прво одделение. Цели на активностите беа:
– Развивање на визуелната имагинација, како и на креативните способности;
– Оспособување за самостоjно печатење со помош на природни материjали;
– Запознавање со основните бои и нивно правилно именување;
– Поттикнување интеракција меѓу учениците и позитивна социо- емоционална клима.