На 29. март 2018 година наставничките Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска ја спроведоа дневната активност “Добредојде ластовиче” во рамки на еко-секцијата. Цели на активноста беа: Вежбање на точност и трпеливост при сечење на апликации со различни форми и големини, промовирање на меѓусебната соработка преку постигнување на заеднички цели, изработка на креативни производи преку соработка и тимска работа.