Обуката од Модул А, која беше резултат на соработката на НДЦ Скопје со Мисијата на ОБСЕ во Косово, е успешно завршена. Учесниците, наставници од Косово, ја заокружија обуката со нови интеркултурни компетенции и вештини кои ќе бидат поддршка на воспитно образовниот процес.