На 28.05.2021 се реализираше четвртата работилница со студентите од Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје на тема “Комуникација и соработка во мултикултурни училишни средини.