На 7 ноември 2017 година, наставничкиот тандем Јасмина Ефримоска и Љуљета Азири од ООУ „Гоце Делчев“ во Гостивар, реализираа интеркултурни активности според Нансен моделот на дневната активност „Текстил“. Учениците заеднички ги реализираа задачите кои беа дел од активноста.