На 13 октомври 2017 година наставничките Анета Казиовска и Мируше Џафери ја спроведоа дневната интеркултурна активност со учениците од 4-то одделение во рамки на секцијата „Мир и толеранција”.