На 14 декември 2017 година тимот составен од професори Наташа Младеновска (дефектолог) и Фарук Јашари реализираа интеркултурна активност на тема “Комуникација и тимска работа”. Целта на активноста беше да се надградат комуникациските вештини на учениците преку невербална комуникација и тимска работа. Активноста се изведуваше преку разни методи и техники: групна работа, работа во пар, натпревари, изнаоѓање брзи решенија итн.