На 21 февруари, 2018 наставничките Мерлин Стојановска и Зејнепе Бајрами ја реализираа планираната проектна активност со учениците како дел Уметничката секција и во склоп на месечната тема “Зимски доживувања“. Цели на активноста беа: продлабочување на детските предзнаења и интерес за зимските спортови; поттикнување на креативноста кај учениците при изработка со различни материали; одржување на позитивна клима и поттикнување за заедничка соработка во групата.