Ноември- декември, 2017
Тандем: Мируше Џафери и Анета Казиовска
Секција: Мир и толеранција