На 15. април 2018 година, професорите Гарип Шаќири и Андријана Никудиновска реализираа креативна работилница со учениците вклучени во проектните активности кои се спроведуваат според Нансен моделот за интеркултурно образование. Целта на работилниците е поттикнување на соработката и социјализацијата помеѓу учениците Македонци и Албанци како и поттикнување на нивниот креативен потенцијал.