7 март 2018 година- Интегрираните воннаставни активности кои се спроведуваат според Нансен моделот за интеркултурно образование, покрај успешна интеграција и социјализација меѓу учениците, го поддржуваат и нивниот креативен потенцијал и овозможуваат простор за креативни активности. За време на интеркултурната активност, професорите Наташа Младеновска и Фарук Јашари им ја претставија на учениците забавната на рециклирањето, при што учениците изработија разни дизајни на маици и украси.