Во текот на месец септември 2017 година, четири наставници започна со процесот на обука (основното ниво за интегрирано и интеркултурно образование) во рамки на Тренинг центарот при НДЦ Скопје. Процесот на обука е практична имплементација на второто тематско подрачје од Концепцијата за интеркултурно образование “Компетенции на наставниот кадар за интеркултурно образование”. Наставниците Елена Петковска, Фадил Алими, Даниела Лазаревска и Јасмина Ковачевска започнаа со основното ниво на обука за интегрирано образование во учебната 2017/2018 година.