На 19. април 2018 година наставничките Нагихан Снопче и Габриела Мерџаноска ја реализираа интегрираната воннастана активност на тема „Пеперутки“. Цели на активостита беа: развивање на меѓусебната соработка и почитувањето кон другарчињата во групата, намалување на емоционалниот стрес преку уметничко творење и стимулирање на креативната имагинација.