Во текот на месец септември 2017 година, нови тандеми на наставници започнаа со процесот на обука (основното ниво за интегрирано и интеркултурно образование) во рамки на Тренинг центарот при НДЦ Скопје. Процесот на обука е практична имплементација на второто тематско подрачје од Концепцијата за интеркултурно образование “Компетенции на наставниот кадар за интеркултурно образование”. 16 наставници започнаа со основното ниво на обука за интегрирано образование во учебната 2017/2018 година:

 1. Саба Асани
 2. Драгана Трпезановска
 3. Емилија Прчкова
 4. Зерин Кокаљари
 5. Елена Милошевска
 6. Светлана Кочовска
 7. Афрдита Амедовска
 8. Марија Арсиќ
 9. Марија Петрова Ташковска
 10. Марина Јаковлевска
 11. Кристина Стојановска
 12. Татјана Дранговска
 13. Благој Кочевски
 14. Јагода Димовска
 15. Тела Јусуфи
 16. Изет Јусуфи