Во текот на месец септември 2017 година, нови тандеми на наставници започнаа со процесот на обука (основното ниво за интегрирано и интеркултурно образование) во рамки на Тренинг центарот при НДЦ Скопје. Процесот на обука е практична имплементација на второто тематско подрачје од Концепцијата за интеркултурно образование “Компетенции на наставниот кадар за интеркултурно образование”. 24 наставници започнаа со основното ниво на обука за интегрирано образование во учебната 2017/2018 година:

 1. Габриела Анѓелкоска
 2. Орце Милчевски
 3. Ќефали Фејзулахи
 4. Гордана Мојсоска
 5. Игор Радески
 6. Бастри Ристеми
 7. Гордана Настовска
 8. Лилјана Ставреска
 9. Саранда Имери
 10. Ардита Алити
 11. Мира Ангелоска
 12. Дијана Петкоска
 13. Галина Петреска
 14. Ирена Серафимоска- Тодороска
 15. Наташа Змејкоска
 16. Валмира Ибиши
 17. Валдета Мислими
 18. Валбона Стафаи
 19. Јасмина Мифтари
 20. Нарта Хасани
 21. Шпреса Демири
 22. Фикрета Селмани
 23. Оливера Димитриеска
 24. Николина Николоска- Каранфилоска
 25. Џелвезије Јакупи