Студентите од Институтите за педагогија и психологија, при Филозофски факултет, Скопје и од Педагошки факултет Св. Климент Охридски, Скопје започнаа нов циклус на обуки како поддршка на интеркултурните знаења и компетенции.