Врсничкото насилство и начини за негово превенирање беа обработени на 3 работилници, реализирани од страна на проф. д-р Елена Ачковска – Лешковска.
Над 50 долгогодишни соработници на НДЦ Скопје – наставници и стручни соработници беа активно вклучени во истите.