Во тек се обуките за зајакнување на интеркултурните знаења и компетенции на студентите од Педагошки факултет, Скопје, од Институтите за педагогија и психологија при Филозофски факултет, Скопје, како и од Интернационален Балкански Универзигтет. Студентите се вклучени во обуките од Модул А и Б, кои ги спроведуваат домашни и меѓународни предвачи.