На 11. април 2018 година професорите Наташа Младеновска и Фарук Јашари ја реализираа воннаставната активност на тема „Оригами“. Цели на активноста беа: ефективна и соодветна вербална комуникација, поттикнување на афективно слушање, креативно мислење, кооперативно учење, подготвеност за тимска работа како и развој на фината моторика.

“За време на главниот дел учениците се поделија во 4групи  и ги реализираа следниве активности: првата група изработуваше оригами-цвеќиња; втората група изработуваше оригами-кола; третата група изработуваше оригами-куќа; четвртата група изработуваше оригами-пеперутка.
Во завршниот дел сите учениците ги изложија изработените оригами и следеше едно кратко видео, каде беа прикажани диви животни изработени од оригами во вид на анимиран филм.“Н. Младеновска и Ф. Јашари