Во текот на месеците април и мај 2014 г. учесниците на основното ниво на обука за интегрирано образование од група 3 и 4 ќе реализираат интегрирани воннаставни активности според Нансен моделот за интегрирано образование. Наставниците ќе имаат прилика практично да ги применат теоретските знаења од основното ниво на обука за интегрирано образование преку процесот на планирање, организирање и реализација на една интегрирана воннаставна активност под менторство на тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје.

Во текот на месеците април и мај 2014 г. учесниците на основното ниво на обука за интегрирано образование од група 3 и 4 ќе реализираат интегрирани воннаставни активности според Нансен моделот за интегрирано образование. Наставниците ќе имаат прилика практично да ги применат теоретските знаења од основното ниво на обука за интегрирано образование преку процесот на планирање, организирање и реализација на една интегрирана воннаставна активност под менторство на тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје.