Во рамки на еко-секцијата, на 17. и 19. март 2018 година наставничките Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска ги реализираа интегрираните воннастани активности на темите „Првото кокиче“ и „Еко пораки“. Цели на активостите беа: поттикнување на ликовната љубопитност за ликовно творење со различни предмети, развивање на меѓусебната соработка и почитувањето кон другарчињата во групата.

“Во главниот дел на активноста „Првото кокиче“ учениците се делат во четири групи по пет учениците, тоа се прави преку ивлекувањето на листови во боја. Им се даваат упатства за изработката на кокичето цекоја од групата да изработува според способностите ѕа креативност, ги поттикнуваме и помагаме при изработката. Во последниот дел, заедно со учениците, ги изложуваме нивните дела во училницата каде ќе имаат можност слободно да се движат низ училницата за да коментираат меѓу себе  за нивната работа“.