На 31 јануари 2018 година, наставничките Захарица Рујаноска и Тодорка Нане ја подготвија и реализираа интеркултурната активност со учениците вклучени во Нансен проектните активности. Активноста беше реализирана како дел од месечната тема “Србија и Бугарија” во рамки на програмската секција “Образование за мир и толеранција”.

Цели на активноста:

  • Запознавање на учениците со природните богатства на соседните земји Србија и Бугарија и со зимските рекреативни центри на истите;
  • Збогатување на активниот речник со нови поими кои се во врска со активноста;
  •  Поттикнување и поддржување на позитивна социо-емоционална клима во групата;
  • Негување на силни интеракции меѓу учениците.