Во текот на месец септември 2017 година, 16 професори започна со процесот на обука (основното ниво за интегрирано и интеркултурно образование) во рамки на Тренинг центарот при НДЦ Скопје. Процесот на обука е практична имплементација на второто тематско подрачје од Концепцијата за интеркултурно образование “Компетенции на наставниот кадар за интеркултурно образование”. Професорите кои започнаа со основното ниво на обука за интегрирано образование во учебната 2017/2018 година се:

 1. Менду Бајрами
 2. Бурим Амети
 3. Снежана Георгиевска
 4. Велика Мержановска
 5. Садик Исени
 6. Ријат Мемети
 7. Силвија Роскова
 8. Трајче Димитровски
 9. Јорданка Атанасовска
 10. Реџеп Салиаси
 11. Седат Халими
 12. Елизабета Лековиќ
 13. Миле Наумовски
 14. Билјана Николовска Прља
 15. Алма Туша
 16. Ханифе Бакиу