Првите две обуки од Модул Б се успешно реализирани со учесниците од четири групи.
Истите беа посветени на темите: Безбедна социо-емоционална училишна клима и Интеркултурни воспитно-образовни пристапи, а реализирани од страна на професорките Ачковска-Лешковска и Миовска-Спасева.