Отворање на уште еден интеркултурен, ресуресен кабинет на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје ја потврди успешната, повеќегодишна соработка на оваа високообразовна институција и НДЦ Скопје. Потпишувањето на новиот меморандум за соработка ќе овозможи заеднички исчекори во градење на интеркултурни компетенции кај идните наставници.