Обуката од Модул А успешно ја завршија 60 наставници од основно и средно образование, како и стручни соработници. Обуката преку 6 реализирани теми ги нагласи перспективите на интеркултурното образование.