На 24 октомври 2017 година, наставниците Маја Митева- Петроска и Захарица Рујаноска организираа проектна активност според Нансен програмската секција “Образование за мир и толеранција”. Дневната тема беше “Кои се моите права”. Преку забавни активности и меѓусебна соработка, учениците се запознаа со нивните права.