На 6-ти март 2018 година, наставничките Мирјана Невенова и Фатмире Махмуди ја реализираа планираната воннаставна активност со учениците од второ и трето одделение. Активноста беше реализирана како дел од Еко- секцијата, а пак целите на активноста беа:
– оспособување на учениците за конструктивно меѓусебно договарање,
-охрабрување на учениците за невербално комуницирање во двојазично опкружување,
-поттикнување на детската оригиналност, креативност,
-да се оспособат да изработат честитки по повод празникот 8ми Март.