На 8 декември 2017 година, директоротката на училиштето Емилија Ангелова заедно со наставниците Орнела Џафери и Љупка Гајдовска реализираа интеркултурни воннаставни активности со учениците од 4-та година гимназиско образование. Учениците имаа можност да се запознаат едни со други преку различни забавни активности, како и да ги споделуваат нивните интереси, хоби, омилени јадења итн. За време на активностите, учениците ги вежбаа нивните комуникациски вештини преку разни забавни вежби.