Во текот на првите месеци  од учебната 2018/2019 година, наставнкот Валдрин Толуми и неговите ученици реализираа неколку воннаставни интеркултурни активности според моделот Нансен. Цели на овие активности се: запознавање на учениците и помнење на имињата на новите другарчиња, поттикнување на почитување, помагање и соработување во работата, како и развивање на чувството на радост и задоволство при учењето низ игра.