На 20. март 2019. година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети со учениците од прво одделение ја реализираа дневна активност „Цвеќарница“ од месечната тема „Цвет до цвет“ во рамки на Еко секцијата на Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности.

Активноста започна со воведна игра која учениците ја играа на парови и преку која ја открија темата на активноста. А потоа, учениците поделени по групи креираа разновидни цвеќиња, користејќи хартија во боја, колаж и пластични тањири.

 Целта на оваа активност е поттикнување на учениците за самостоjно следење на промените во природата, проширување на детското искуство за поjавите во природата, како и согледување на нивната меѓусебна поврзаност, сензибилизирање на учениците за повеќе можни облици на искористување на отпадни материjали во домаќинството, како и поттикнување на детската оригиналност и иновативност при креирање нови продукти со пластичен отпаден материјал.