На 21 јуни 2011 година во општина Василево беше потпишан договор за соработка помеѓу НДЦ Скопје и општина Василево. Договорото го потпишаа Сашо Стојковски – извршен директор на НДЦ Скопје и Ванчо Стојанов – градоначалник на општина Василево.

Проектот ќе се реализира во општинското основно училиште Гоце Делчев во с. Нова маала и во него ќе бидат вклучени ученици од шестто одделение. Кон крајот на септември оваа година проектот ќе биде презентиран пред родителите на учениците и официјалното запонување на проектот ѓе биде во првата половина на октомври оаваа година.

Доколку проектот ги даде очекуваните резултати, во првата година, градоначалникот изрази желба истиот да се прошири и во основното училиште во с. Ангелци, општина Василево.

Проектот се реализира со финансиска партиципација на општина Василево.