Во периодот октомври- ноември, 2013, две едукативни работилници беа организирани во основното училиште „Шемшово“(Фридтјоф Нансен) со родителите на учениците од македонската и албанската етничка заедница на темите „ Причините за детската лага“ и „Стравот кај децата“. Работилницата беше подготвена и реализирана од наставничките вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование, Снежана Мисајлоска и Абибе Мустафи.