Едуресурс.мк е збогатен и надграден со 60 разновидни активности, како поддршка на наставниот процес од 6. до 9. одделение, а подготвени од докажани практичари. Бесплатни и достапни на македонски, албански и турски јазик за сите наставници, стручни соработници, родители и други заинтересирани.