На 15. февруари 2019 година, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова со учениците од прво одделение ја реализираа активноста „Садови од глина“ во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности.

Наставниците објаснија како се работи со глина и покажаа неколку претходно направени изработки. А потоа, учениците работеа во парови, со задоволство ја обработуваа глината и моделираа садови од глина.

Целите на оваа активност се поттикнување на развоjот на детската фантазиjа и на креативниот потенцијал, поттикнување на учениците за активно користење на новоусвоените поими во секоjдневниот говор, развивање на ситната мускулатура на раката при манипулирањето со глината како и поддржување работна навика за редовно уредно одржување на семеjниот дом.