Во второ полгодие продложува реализацијата на интеркултурни активности во повеќе основни и средни училишта, со голем број вклучени ученици и наставници, кои посветено ја промовираат идејата за интеркултурно образование.