Состанокот на едно место собра експерти зо мировно образование од Македонија, Косово и Босна и Херцеговина за да дискутираат: како се спроведува мировно образование во земјите од Западен Балкан; во колкава мерка истото помага да се надминат етноцентризмот и сегрегацијата и колку таквото образование промовира знаења, вештини и ставови кои им помагаат на луѓето од различна возраст да превенираат појава на конфликт, мирно да разрешуваат конфликти и да креираат услови потребни за живеење во мир.