Во текот на месец декември 2016 г. во рамки на Тренинг центарот при НДЦ Скопје процесот на обука го започнаа пет нови групи на учесници односно групите 14, 15, 16, 17, и 18. Новите групи на учесници во основното ниво на обука ги сочинуваат наставници од училиштата коишто се избрани за имплементација на Концепцијата за интеркултурно образование: ОУ „Толи Зордумис“, Куманово, ОУ „Гоце Делчев“, Битола, ОУ „Братство единство“, Дебар, ССУГС „Браќа Миладиновци“, Скопје. Во новите групи на учесници се исто така вклучени и наставници коишто ќе го реализираат Нансен моделот за интегрирано образование преку проектни активности: ОУ „Никола Карев“, Крушево, ОУ „Кирил и Методиј“, Кучевиште, ОУ „Кирил и Методиј“, Канатларци, ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово, ОУ „Аврам Пишевски“, Бардовци и ОУ „Гоце Делчев“, Конче.