Меморандум за соработка e потпишан на 24.03.2021.година помеѓу Нансен дијалог центар Скопје и Интернационалниот Балкански Универзитет, Скопје. Овој чекор ќе има важно и позитивно влијание врз сензибилизирањето на студентитие од Интернационалиот Балкански Универзитет за многубројните аспекти на интеркултурното образование. Преку соработката со ИБУ ќе се реализираат обуки од интеркултурен карактер наменети за студентите од завршните години на додипломски студии.