Нансен модел за интеркултурно образование, заедно со посветените наставнички тандеми и секогаш соработливите ученички групи, е богата ризница на мноштво оригинални, успешни воспитно – образовни практики и позитивни искуства.

Веруваме дека дел од досегашните публикации на НДЦ Скопје ќе бидат корисен извор и дополнителен поттик при осмислување на нови интеркултурни приоди и стратегии.

На следниве линкови се достапни на македонски, албански и турски јазик два Практикума за наставниците од основно и средно образование:

https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_1_MK.pdf
https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_2_MK.pdf

https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_1_AL.pdf
https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_2_AL.pdf

https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_1_TR.pdf
https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_2_TR.pdf