На 03.12.2010 год. ИДОУ и ИДСУ беше посетено од претставниците на НДЦ канцеларија со седиште во Бујановац кои заедно со родителите, општинска администрација, членови на месната…