На 20.09.2011. проектот: Нансен модел на интегрирано образование е презентиран пред родителите на учениците од две први паралелки во ООУ Маршал Тито, Струмица, во кои редовниот наставен процес се изведува на…