Професорот Стајнер Брин беше предавач на последната обука од Модулот А за интеркултурно образование која успешно ја проследија студентите од Институтите за педагогија и психологија, при Филозофскиот факултет во Скопје и студентите од Педагошки факултет Св. Климент Охридски во Скопје.