(02.06.2011) Во периодот помеѓу 23.05 и 02.06.2011 оддржани се дванаесет презентации пред идните средношколци од македонска и албанска настава со цел нивно запознавање со обележјата на редовниот наставен процес, како и со придобивките на воннаставните активности во ИДСУ.
Со презентациите беа опфатени сите централни и подрачни основни училишта на територија на општина Јегуновце и општина Теарце.