Интеркултурност во наставата: Квалитативна анализа на планирани наставни активности во основните и средните училишта во Македонија

Истражување за ефектите од програмата на Нансен моделот врз прецепциите и ставовите на наставниците и нивната подготвеност за иновативни практики за интеркултурно образование

Интеркултурните димензии на иницијалното образование на наставниците од одделенска настава

Екстракт од Надворешната Евалуација програмата на НДЦ Скопје 2008-2019

Извештај од истражувањето спроведено од проф. д-р Хана Салиу

Извештај од истражувањето спроведено од проф. д-р Вера Стојановска

Влијанието на НМИО во основното училиште „Гоце Делчев“, Гостивар, Република Македонија

Годишна евалуација
2017

Annual Evaluation
2014

Годишна евалуација
2013

Годишна евалуација
2012

Годишна евалуација
2011