Нови наставни програми од прво до трето одделение

Концепција за унапредување на наставничката професија во Република Македонија (Декември 2015)

Концепција за интеркултурно образование

Мултикултурноста и интеркултурноста во учебниците од шесто до деветто одделение во основното образование во Република Македонија)

Мултикултурноста и интеркултурноста во учебниците од прво до петто одделение во основното образование во Република Македонија